Papa me rend visite

de : 

 

Papa me rend visite

Mon Papa mort me rend visite
et s’assoit comme avant dans sa chaise, celle que j’ai héritée, moi.
Alors, Niels ! dit-il.
Il est brun et costaud, ses cheveux brillent comme de la laque noire.
Autrefois, il trimbalait les pierres tombales des autres
avec son levier en ferraille et son chariot. Je l’aidai.
Là, il a trimbalé la sienne,
sans aide. Comment ça va ? il dit.
Je lui raconte tout, tous les projets,
les tentatives échouées. Dans l’autre chambre, 
on voit dix-sept factures sur le panneau d’affichage.
Fous-les en l’air,
dit-il. Elles reviendront !
Il sourit :
Pendant des années, je m’étais astreint à une discipline d’enfer,  
je passais des nuits sans sommeil à cogiter
... pour devenir quelqu’un de bien...
ça c’est important !

Je lui propose une cigarette
mais il a arrêté de fumer là.
Dehors, le soleil incendie toitures et cheminées,
en bas dans la rue les éboueurs crient entre eux
et en font un boucan. Mon Papa se lève
et va les regarder par la fenêtre :
Ils ont de quoi faire, eux, c’est ça qu’il faut.
Bosse, mon gars!

© Niels Hav 
Traduit par Per Soerensen

 

Visit from My Father
 

My dead Father comes to visit
and sits down in his chair again, the one I got.
"Well, Niels!" he says.
He is brown and strong, his hair shines like black
          lacquer.
Once he moved other people's gravestones around
using a steel rod and a wheelbarrow, I helped him.
Now he's moved his own
by himself. "How's it going"? he says.
I tell him all of it,
my plans, all the unsuccessful attempts.
On my bulletin board hang seventeen bills.
"Throw them away",
he says, they'll come back again"!
He laughs.
"For many years I was hard on myself",
he says, "I lie awake mulling
to become a decent person.
That's important"!

I offer him a cigarette,
but he has stopped smoking now.
Outside the sun sets fire to the roofs and chimneys,
the garbagemen make noise and yell to each other
on the street. My father gets up,
goes to the window and looks down at them.
"They are busy", he says, "that's good.
Do something!"

© Niels Hav
Translated by P. K. Brask & Patrick Friesen

 

亲来访

我死去的父亲前来探访,
重新坐回他的椅子里,传给了我的那把。
嘿,尼尔斯,他说。
他黝黑而强壮,头发像黑漆一样发光。
有一次他曾将别人的墓碑搬走,
用一根钢棒和一辆手推车,我给他帮过忙。
现在他亲自
搬走自己的。近来怎样?他说。
我告诉他一切,
我的计划,所有不成功的企图。
我的公告牌上垂着十七张账单。
扔掉它们,
他说,它们又会回来的。
他大笑。
多年来我对自己太严厉,
他说,我夜不成寐,把自己磨成
一个体面的人。
这很重要。

我敬了他一支烟,
但现在他已经戒烟了。
屋外的太阳将屋顶和烟囱都要烧着了,
街上收垃圾的人在大声喧哗,相互
说笑。父亲起身,
走到窗边,朝他们张望。
他们挺忙,他说,很好。
做事去吧!
 

Translation Shu Dandan
 © Niels Hav

 

BESØG AF MIN FAR

Min døde Far kommer på besøg
og sætter sig i sin stol igen, den jeg fik.
Nå, Niels! siger han.
Han er brun og stærk, hans hår skinner som sort lak.
Engang flyttede han rundt på andres gravsten
med stålstang og sækkevogn, jeg hjalp ham.
Nu har han flyttet sin egen
selv. Hvordan går det? siger han.
Jeg fortæller ham det hele, alle mine planer,
de mislykkede forsøg. Inde på opslagstavlen
hænger der sytten regninger. Smid dem væk,
siger han, de skal nok komme igen!
Han ler.
I mange år var jeg på nakken af migselv,
siger han, jeg lå vågen og spekulerede
for at blive et ordentligt menneske.
Det er vigtigt!

Jeg byder ham en cigaret,
men han er holdt op med at ryge nu.
Udenfor tænder solen ild i tage og skorsten.
Skraldemændene larmer og råber til hinanden
nede i gaden. Min Far rejser sig
går hen til vinduet og ser ned på dem.

De har travlt, siger han, sådan skal det være.
Bestil noget!
 

© Niels Hav